Navigace

Obsah

Knihovna

Knihovna

logo knihovna

Městská knihovna a informační centrum v Hradci nad Moravicí je veřejnou univerzální knihovnou. Zřizovatelem knihovny je Město Hradec nad Moravicí. Je tvořena ústřední knihovnou v městě, která má sídlo na Podolské ul. 156 a pobočkami v městských částech. Knihovna a informační centrum plní funkci střediska knihovnických, bibliografických a informačních služeb pro občany, je pověřena výkonem regionálních funkcí pro obsluhované knihovny a zároveň plní funkci turistického informačního centra města Hradec nad Moravicí.

Historie knihovny

Na konci 19. století existovala v Hradci pouze německá školní knihovna, proto začal půjčovat české knihy katecheta Ignác Černoch v kaplance hradecké fary. Knihovna v té době měla pouze devadesát zábavných knih.

Po 1. světové válce byla na základě l. knihovnického zákona z roku 1919 otevřena veřejná česká knihovna. Nejdříve byla umístěna v obecní kanceláři budovy hasičského skladiště, později přesídlila do měšťanské školy.
 
V době okupace Československa byly všechny české knihy z knihovny odvezeny do Žimrovických papíren a skartovány.

Knihovna svou činnost obnovila po skončení 2. sv. války již v roce 1945. Úkolu vybudovat novou knihovnu se ujal opět učitel českého jazyka Richard Vícha. Již v červenci získal od hradeckých občanů jako dary 25 knih a zahájil jejich půjčování. V červnu 1946 již knihovna čítala 300 knih. Zaměstnanci Poštovní spořitelny v Praze a patronátní město Písek darovalo naší knihovně 2 620 svazků. Tyto knihy se staly základním fondem knihovny, která díky tomu náležela k největším na Opavsku. Až do roku 1954 nesla knihovna název "Veřejná obvodová knihovna Karla Nedomy v Podolí" na památku Karla Nedomy - pracovníka Poštovní spořitelny v Praze, který byl vězněn v koncentračním táboře a byl zastřelen v roce 1945 na pochodu smrti. Richard Vícha vykonával funkci knihovníka až do roku 1961. 
V roce 1961 byla knihovna profesionalizována, od roku 1965 plnila funkci střediskové knihovny a v roce 1975 měla již 9 poboček. V roce 1971 byla přejmenována na Městskou knihovnu Hradec nad Moravicí v důsledku změny obce Hradec na město. V roce 1980 z důvodu centrálního řízení byla městská knihovna se svými pobočkami začleněna do okresní knihovny a převzala dalších jedenáct poboček bývalého střediska Velká Polom. V roce 1996 Okresní úřad v Opavě zrušil funkci Okresní knihovny Petra Bezruče v Opavě, došlo k rozpadu střediskového systému. Městská knihovna Hradec nad Moravicí se svými pobočkami se stala zálohovou organizací města a od roku 1998 se stala samostatnou organizační složkou Městského kulturního střediska Hradec nad Moravicí. Od 1.1.2005 se stala městská knihovna příspěvkovou organizací města s právní subjektivitou pod názvem Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí.

Knihovna byla automatizována v roce 1997, kdy přešla na automatizovaný výpůjční systém Lanius. V roce 2006 vyměnila knihovna systém Lanius za systém Clavius. Od roku 2002 je v knihovně zřízena veřejná internetová stanice. 
Na jaře 2007 byl zřízen v prostorách knihovny Klub Sluníčko. V současné době slouží pro mimoškolníkroužky pro děti, výtvarné dílničky a jiné. Na podzim 2007 byla v knihovně provedena rekonstrukce ústředního topení a v roce 2013 výměna zadních oken, nátěry obložení a oprava stropu knihovny.

Pro větší informovanost široké veřejnosti jsou zpřístupněny webovské stránky knihovny pod adresou: www.knihovnahradec.cz, na kterých je i online katalog. 

Regionální funkce

Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí je od roku 2002 jednou z patnácti pověřených knihoven v Moravskoslezském kraji zabezpečujících výkon regionálních funkcí. 

Financování těchto funkcí je od roku 2005 zajišťováno dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na základě novely zákona č. 243/2001Sb. o rozpočtovém určení daní. Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí uzavřela s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě, příspěvkovou organizací "Smlouvu o přenesení regionálních funkcí z krajské knihovny na pověřenou knihovnu" vyplývající z ustanovení § 11 odst. 3 zákona č.257/2001Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb ("Knihovního zákona"). Tato dotace je přísně účelová a složí pouze pro zajištění RF 19 knihovnám zařazených do mikroregionu Hradec na základě smluv s příslušnými obecními úřady na tyto činnosti: 
 

 1. poradenskou a konzultační činnost 
 2. vzdělávání knihovníků, pořádání seminářů a porad
 3. revize a aktualizace KF
 4. nákup, zpracování a distribuci KF z prostředků obce
 5. cirkulace KF (2x ročně – nákup, zpracování, technickou údržbu, rozvoz)
 6. internetizace
 7. automatizace
 8. ediční činnost – články do novin, odborných časopisů

    Pro činnost městské knihovny je zachování zajištění výkonu RF výhodné. Knihovna se prostřednictvím zajištění výkonu RF dostala do podvědomí společnosti i mimo region města a okresu a získala prestižní postavení u knihovnické veřejnosti.